[Sách D?ch] Làn Da ??p – BS Tr??ng T?n Minh V?

[Sách D?ch] Làn Da ??p – BS Tr??ng T?n Minh V?. M?t quy?n sách d?ch thu?t hay v? da li?u th?m m? t? quy?n Beautiful skin. Tài li?u ch? vào kho?ng 140 trang, ?? c?p các ki?n th?c ch?m sóc da t? ??i c??ng t?i ?i?u tr? c? th? các v?n ?? v? da th??ng g?p.

Các ph??ng th?c ?i?u tr? tiêm botulium, ?i?u tr? s? d?ng laser… c?a th?m m? da li?u c?ng ???c nói ??n.

[adinserter block=”6″]

Ngoài ra, YhocData c?ng xin chia s? thêm t?i m?i ng??i quy?n Bài Gi?ng B?nh H?c Da Li?u – ?HYD HCM là tài li?u c?ng r?t ???c nhi?u ng??i ?a t?i.

M?i ng??i có th? t?i và xem tham kh?o tài li?u Làn Da ??p – BS Tr??ng T?n Minh V? ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f316636322d5a554451485556712d543077324a6932776571794b50446871334157″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply