Nelson’s Pediatric Antimicrobial Therapy 2022

???c c?p nh?t và s?a ??i hoàn toàn, Nelson’s Pediatric Antimicrobial Therapy 2022 ?n b?n th? 28 c?a tài li?u tham kh?o bán ch?y nh?t này cung c?p kh? n?ng truy c?p nhanh vào các khuy?n ngh? m?i nh?t v? ?i?u tr? các b?nh truy?n nhi?m ? tr? em.

??i v?i m?i b?nh, các tác gi? ??a ra m?t bình lu?n ?? giúp ch?n ra l?a ch?n t?t nh?t trong s? t?t c? các l?a ch?n kháng sinh. Mô t? thu?c bao g?m t?t c? các ch?t ch?ng vi trùng hi?n có và bao g?m thông tin ??y ?? v? ch? ?? dùng thu?c.

Hãy nh?p m?t kh?u ?? th?y Link Download c?a YhocData bên d??i nhé !!

[datpass pass=”yhocdata123″]

Nh?n T?i

[/datpass]

[adinserter block=”6″]

One Response

  1. Good June 27, 2022

Leave a Reply