Nguyên Lý Ngo?i Khoa B?n 2019: Schwartz Principles of Surgery

Nguyên Lý Ngo?i Khoa B?n 2019: Schwartz Principles of Surgery

???c vi?t b?i các bác s? ph?u thu?t hàng ??u th? gi?i. Tài li?u tham kh?o mang tính b??c ngo?t. Bao quát rõ ràng và hi?n ??i bao g?m t?t c? các ch? ?? quan tr?ng trong ph?u thu?t nói chung.

Phiên b?n ?ã ???c c?p nh?t và làm m?i hoàn toàn v?i s? nh?n m?nh vào vi?c ch?m sóc ph?u thu?t d?a trên b?ng ch?ng hi?n ??i. N?i dung n?i b?t này ???c h? tr? b?i h?n 800 b?c ?nh. 1.300 b?c v?, h?u h?t có ??y ?? màu s?c. Các video tr?c tuy?n th? hi?n các thao tác chính.

[adinserter block=”6″]

Bao g?m r?t nhi?u b?ng hoàn toàn c?p nh?t, tóm t?t các b?ng ch?ng m?i nh?t. Các ?i?m chính ???c ?óng h?p. Các s? li?u gi?i ph?u chi ti?t. Thu?t toán ch?n ?oán và qu?n lý.

Không ch? là sách giáo khoa v? n?n t?ng c?a l?nh v?c, l?nh v?c ph?u thu?t Schwartz. M?t b?n tóm t?t qu?c t? v? ki?n ??th?c và k? thu?t c?a các bác s? ph?u thu?t hàng ??u th? gi?i.

Hãy nh?p m?t kh?u ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[datpass pass=”yhocdata123″]

Nh?n T?i

[/datpass]

[adinserter block=”6″]

One Response

  1. le dieu linh October 23, 2022

Leave a Reply