Nh?i Máu C? Tim Th?t Ph?i – Bài D?ch Uptodate

Nh?i Máu C? Tim Th?t Ph?i – Bài D?ch Uptodate.

M?t bài ti?p c?n và x? trí nh?i máu c? tim th?t ph?i và các v?n ?? liên quan. Bài d?ch c?a b?n Nguy?n Phúc Thi?n t? c?ng tra c?u thông tin y khoa Uptodate phiên b?n m?i nh?t.

Bài vi?t là t? li?u tham kh?o hay v? ca nh?i máu vùng th?t ph?i cho các b?n. M?i ng??i có th? xem b?n d?ch tr?c ti?p ho?c download ngay v? máy ngay bên d??i.

Chúc các b?n h?c t?p t?t !

B?n xem Online:

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply