N?i Khoa C? S? – ?HYD Hu?

Hôm nay, YhocData xin chia s? các b?n b? giáo trình n?i c? s? tr??ng ??i h?c y d??c Hu?. B? tài li?u này g?m quy?n n?i c? s? t?p 1 và 2. Sau ?ây là ?o?n trích t? giáo trình các b?n có th? tham kh?o:

“N??i co? s?? la? phâ?n ?â?u cu?a n??i khoa; hai phâ?n kia la? n??i b??nh ly? va? n??i ?iê?u tri?. N??i co? s?? kha?o sa?t ca?c biê?u hi??n b??nh ly? no?i ngu???i b??nh.

Ca?c biê?u hi??n na?y ?u???c ngu???i b??nh kê? ra (chu? quan), hay ?u???c thâ?y thuô?c ti?m ra (kha?ch quan), b??ng kha?m la?m sa?ng hay b??ng phu?o?ng ti??n (du?ng cu?), c??n la?m sa?ng.

[adinserter block=”6″]

Ca?c phu?o?ng ti??n (du?ng cu?) na?y nga?y ca?ng tinh vi ne?n ?a? pho?ng ?a?i le?n râ?t nhiê?u kha? na?ng quan sa?t cu?a thâ?y thuô?c va? do ?o? la?m mo?n n??i co? s?? nga?y ca?ng phong phu?, h??u i?ch, th??m chi? co? thê? pha?t hi??n ?u???c b??nh ngay khi b??nh chu?a co? biê?u hi??n la?m sa?ng.

Nhu? v??y ca?c dâ?u hi??u la?m sa?ng nga?y ca?ng phong phu? va? chi?nh xa?c. Nhu?ng ne?n nh?? ca?c phu?o?ng ti??n c??n la?m sa?ng na?y kho?ng thê? thay thê? ngu???i thâ?y thuô?c ?u???c.”

M?i ng??i có th? t?i N?i Khoa C? S? – ?HYD Hu? ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f3042773059316b5256796b786d56454a334e4552755958597a547a412f76696577″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply