Pathoma Videos FREE HD Latest Version

Pathoma Videos FREE HD Latest Version

yhocdata.com Pathoma Videos FREE HD Latest Version Yhocdata.com

Video Pathoma cập nhật 2023 Tải xuống miễn phí. Pathoma là một nguồn vô giá để học cho USMLE Phần 1 nguyên tắc cơ bản của bệnh học 2023 và để chuẩn bị cho năm thứ ba thư ký. Các bài giảng Pathoma Videos Online 2023 bao gồm tất cả các điểm bệnh học mang lại năng suất cao. Nó cung cấp mọi thứ thông qua quan điểm cơ học giới thiệu, điều này rất quan trọng vì đó là cách đánh giá các câu hỏi, tuy nhiên, nó cũng tạo ra sự hiểu biết sâu sắc không bao giờ quên.

Các nền tảng trong Bệnh học cùng với các bài giảng Video về Bệnh lý (còn được gọi là video Bước 1 Khám bệnh Bệnh lý Hoa Kỳ) là một trong những tài nguyên nghiên cứu bệnh học phổ biến nhất dành cho sinh viên y khoa trên toàn cầu. YhocData thấy cuốn sách cũng như các video về Pathoma đầy đủ và có hiệu suất cao, giúp cho việc nghiên cứu chủ đề khó trở nên dễ dàng.

Hiện tại, trong bài đăng này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các video Pathoma mà không phải trả bất kỳ khoản tiền nào để mua. Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ thấy những bài giảng này hữu ích khi bạn đang nghiên cứu, đặc biệt là khi bạn đang chuẩn bị tham gia kỳ thi USMLE Bước 1.

Sau đây là danh sách các bài giảng videos pathoma mà YhocData sắp chia sẻ trong đường link tải xuống ở cuối bài:

CHAPTER 1: Growth Adaptations, Cellular Injury, and Cell Death

1.1 Growth Adaptations
1.2 Cellular Injury
1.3 Cell Death
1.4 Free Radical Injury
1.5 Amyloidosis

CHAPTER 2: Inflammation, Inflammatory Disorder, and Healing

2.1.1 Acute Inflammation
2.1.2 Acute Inflammation
2.1.3 Acute Inflammation
2.2 Chronic Inflammation
2.3 Primary Immunodeficiency
2.4 Autoimmune Disorders
2.5 Wound Healing

CHAPTER 3: Principles of Neoplasia

3.1 Neoplasia
3.2.1 Carcinogenesis
3.2.2 Carcinogenesis
3.3 Tumor Progression
3.4 Clinical Characteristics

CHAPTER 4: Hemostasis and Related Disorders

4.1 Primary Hemostasis and Related Bleeding Disorders
4.2 Secondary Hemostasis and Related Disorders
4.3 Other Disorders of Hemostasis
4.4 Thrombosis
4.5 Embolism

CHAPTER 5: RBC Disorders

5.1 Anemia
5.2.1 Microcytic Anemias
5.2.2 Microcytic Anemias
5.2.3 Microcytic Anemias
5.3 Macrocytic Anemia
5.4 Normocytic Anemia
5.5 Normocytic Anemias with Extravascular Hemolysis
5.6 5.7 Normocytic Anemias with Intravascular Hemolysis Anemia Due to Underproduction

CHAPTER 6: WBC Disorders

6.1 Leukopenia and Leukocytosis
6.2 Acute Leukemia
6.3 Chronic Leukemia
6.4 Myeloproliferative Disorders
6.5   6.6   6.7 Lymphadenopathy   Lymphoma   Hodgkin Lymphoma
6.8 Plasma Cell Disorders
6.9 Histiocytosis

CHAPTER 7: Vascular Pathology

7.1 Vasculitis
7.2 Hypertension
7.3 Arteriosclerosis
7.4 Aortic Dissection and Aneurysm

CHAPTER 8: Cardiac Pathology

8.1 Ischemic Heart Disease
8.2 Congestive Heart Failure
8.3 Congenital Defects
8.4 Valvular Disorders
8.5 Endocarditis
8.6 Cardiomyopathy
8.7 Cardiac Tumors

CHAPTER 9: Respiratory Tract Pathology

9.1   9.2 Nasopharynx and Larynx
9.3 Pulmonary infections
9.4 Chronic Obstructive Pulmonary Disease
9.5 Restrictive Diseases
9.8 Lung Cancer
9.9 Pleura

CHAPTER 10: GIT Pathology

10.1 Oral Cavity
10.2 Salivary Gland
10.3 Esophagus
10.4 Stomach
10.5 Small Bowel
10.6 Appendix and
10.7 IBD
10.8 Colon
1 10.8 Colorectal Carcinoma
2 10.1 Oral Cavity
10.2 Salivary Gland
10.3 Esophagus

CHAPTER 11: Exocrine pancreas, gallbladder, and liver pathology

11.1 Exocrine Pancreas
11.2 Gallbladder and Biliary Tract
11.3.1 Liver – Jaundice
11.3.2 Liver – Hepatitis
11.3.3 Liver – Cirrhosis and Tumors

CHAPTER 13: Female genital system and gestational pathology

13.1 Vulva
13.2 Vagina
13.3 Cervix
13.4 Endometrium and Myometrium
13.5 Ovary
13.6 Ovarian Tumors
13.7 Gestational Pathology

CHAPTER 14: Male genital system pathology

14.1 Penis
14.2 Testicle
14.3 Testicular Tumors
14.4 Prostate

CHAPTER 15: Endocrine Pathology

15.1 Anterior
15.2 Posterior Pituitary Gland
15.10 Adrenal Cortex
15.11 Adrenal Medulla
15.3 – 15.7 Thyroid
15.8 Parathyroid Gland
15.9 Endocrine Pancreas

CHAPTER 16: Breast Pathology

16.1 Introduction
16.2 Inflammatory Conditions
16.3 Benign Tumors and Fibrocystic Changes
16.4 Breast Cancer

CHAPTER 17: Central Nervous System Pathology

17.1 Developmental Anomalies
17.2 Spinal Cord Lesions
17.3 Meningitis
17.4 Cerebrovascular Disease
17.5 Trauma and 17.6 Demyel. Disorders
17.7 Dementia   Degenerative Disorders
17.8 CNS Tumors

CHAPTER 18: Musculoskeletal Pathology

18.1 Skeletal System
18.2 Bone Tumors
18.3 Joint 18.4 Skel. Muscle  18.5 Neuro. Junct.   18.6 STT

CHAPTER 19: Skin Pathology

19.1 Inflammatory Dermatoses
19.2 Blistering Dermatoses
19.3 Epithelial Tumors
19.4 Disorders of Pigmentation and Melanocytes
19.5 Infectious Disorders

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download của YhocData bên dưới nhé !!

datpass
Nội Dung Tải Bị Khoá
Hãy nhập "y học data một hai ba" bằng số, viết liền, không dấu để mở miễn phí nhé!!

Leave a Reply