Phác ?? ?i?u Tr? Các Chuyên Khoa – B?nh Vi?n Nhân Dân 115

Phác ?? ?i?u Tr? Các Chuyên Khoa – B?nh Vi?n Nhân Dân 115.

B? tài li?u phác ?? ?i?u tr? c?a b?nh vi?n 115 thành ph? H? Chí Minh. M?t trong nh?ng b?nh vi?n có ti?ng c?a mi?n nam. Là cái nôi ?ào t?o c?a nhi?u th? h? bác s? y khoa.

B? tài li?u g?m nhi?u chuyên khoa c?a vi?n. T? các chuyên khoa c?p c?u, gây mê h?i s?c ??n n?i khoa, ngo?i khoa. Tuy?n t?p còn bao g?m c? các chuyên khoa l? khác nh? r?ng hàm m?t, tai m?i h?ng, ung b??u,…

M?i ng??i có th? xem và t?i b? phác ?? ?i?u tr? này v? tham kh?o sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f67743166747365746e34707436786a2f25354259686f63446174612e636f6d25354425323050686163253230446f253230446965752532305472692532303131352e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply