Phác ?? ?i?u Tr? Ngo?i Khoa – B?nh Vi?n Ch? R?y

Phác ?? ?i?u Tr? Ngo?i Khoa – B?nh Vi?n Ch? R?y.

Phác ?? ?i?u tr? ngo?i khoa b?n 2013. ?ây là b?n phác ?? ???c s? d?ng ph? bi?n tr??c khi b?n 2018 ???c c?p nh?t. Là ngu?n tài li?u tham kh?o c?a b?nh vi?n Ch? R?y. M?t trong nh?ng b?nh vi?n tuy?n cu?i c?a c? n??c.

?? c?p cách x? x? các v?n ?? ngo?i khoa, ch?n th??ng ch?nh hình. Các ph??ng th?c, k? thu?t m? nên ???c l?a ch?n tu? theo tình tr?ng ca b?nh.

Là cu?n sách tham kh?o hay mà các b?n ?i ngo?i có th? xem qua. YhocData c?p nh?t link t?i sách ngay sau ?ây:

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f6f70656e3f69643d31696e644a537577327737514c3466395a6557717258456d2d4d654965396b6a39″]

Phác ?? N?i Khoa: Link Here

 [adinserter block=”6″]

Leave a Reply