Phác ?? ?i?u Tr? N?i Khoa B?nh Vi?n Ch? R?y

Phác ?? ?i?u tr? n?i khoa ch? r?y

Phác ?? ?i?u Tr? N?i Khoa B?nh Vi?n Ch? R?y. Hôm nay, YhocData ti?p t?c g?i ??n các b?n cu?n phác ?? này. ?ây là m?t trong hai quy?n b? phác ?? ch? r?y: ph?n n?i khoa và ngo?i khoa.

Ngoài ra YhocData c?ng gi?i thi?u các b?n tài li?u Ch? R?y m?i: T?ng H?p Phác ?? ?i?u Tr? Ch? R?y: Nhi?u Chuyên Khoa

Cu?n sách là t?p h?p nh?ng h??ng d?n ?i?u tr? n?i khoa. Các tình hu?ng x? trí c?p c?u. Các k? thu?t ?i?u tr? n?i. D? nhiên s? có ph?n h??ng d?n ?i?u tr? c? th? các ca b?nh lâm sàng n?i khoa khác: 60 Ca Lâm Sàng N?i Khoa

[adinserter block=”6″]

Phác ?? ?i?u Tr? N?i Khoa B?nh Vi?n Ch? R?y là tài li?u tham kh?o quan tr?ng dành cho các y bác s? hành ngh? lâm sàng. Khái quát t?ng tr??ng h?p c? th?, h??ng ch?n ?oán và ?i?u tr? b?nh phù h?p.

????  Tài li?u ??c thêm: T?ng H?p 2000 Phác ?? ?i?u Tr? Các B?nh Vi?n

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f676c696e363633766c7a727963786b2f25354259686f63446174612e636f6d253544253230506825433325413163253230254334253930254531254242253933253230254334253930692545312542422538317525323054722545312542422538422532304e254531254242253939692532304b686f61253230436825453125424225413325323052254531254241254142792e7064663f646c3d30″]

Phác ?? Ch? R?y Ngo?i Khoa: Link Here

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply