Ph?n M?m H?c CT – MRI – Siêu Âm

Lúc tr??c, YhocData ?ã gi?i thi?u các b?n ph?n m?m h?c ??c X-Quang thu?n vi?t vi?t b?i bác s? B?o Phi. Hôm nay, page xin ti?p t?c v?i b? ph?n m?m h?c hình ?nh CT – MRI và c? Siêu Âm ch? trong m?t ch??ng trình.

?ây có th? coi là công c? r?t tuy?t ?? rèn luy?n k? n?ng ??c film CT – MRI hay c? làm siêu âm v?i các nhà lâm sàng.

Ph?n m?m k?t h?p mô ph?ng hình ?nh 3D nên r?t thu?n l?i khi c?n so sánh 2 bên lúc ??c.

Ph?n m?m v?i tên ti?ng anh là Atlas of Anatomy by Sectional Imaging. Bao quát toàn b? c? th? t? CT-MRI não, l?ng ng?c m?ch máu ??n c? b?ng. M?i th? hình ?nh h?c ??u có trong ph?n m?m.

Tuy nhiên, ?ây là ph?n m?m ?uôi .Exe nên ch? có th? dùng trên windows. Các b?n xài Macbook hay Linux có th? cài gi? l?p ?? s? d?ng.

Các b?n ch? c?n t?i v? r?i gi?i nén. Vì là file flash nên trên windows có th? m? dùng tr?c ti?p mà không cài ??t ph?c t?p.

?ây là ph?n m?m hình ?nh h?c YhocData r?t ?ng ý bên c?nh ph?n m?m XQ tr??c. Hy v?ng nh?ng công c? này s? giúp ích cho các b?n.

Share bài ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[datpass pass=”yhocdata123″]

Link Here

[/datpass] [adinserter block=”6″]

2 Comments

  1. tuantai June 21, 2023
  2. phong January 20, 2024

Leave a Reply