Ph?u Thu?t Thoát V? ??a ??m C?t S?ng

Ph?u Thu?t Thoát V? ??a ??m C?t S?ng. YhocData xin chia s? t?i m?i ng??i t?p tài li?u v? ph??ng pháp ph?u thu?t ?i?u tr? này. Tài li?u bao g?m kho?ng 240 trang. ?? c?p t? ki?n th?c ??i c??ng l?nh v?c c?t s?ng cho t?i ph??ng pháp ?i?u tr? n?i khoa và ??c bi?t là ngo?i khoa.

Ph?u Thu?t Thoát V? ??a ??m C?t S?ng chia thành nhi?u ph?n khác nhau nh? c?t s?ng c?, ng?c, th?t l?ng… Trình bày cách ti?p c?n, ch?n ?oán, ?i?u tr? và ch?m sóc b?nh nhân sao cho hi?u qu? nh?t.

Ngoài ra, YhocData c?ng chia s? thêm các b?n quy?n Phác ?? ?i?u Tr? B?nh Vi?n Ch?n Th??ng Ch?nh Hình 2018 FULL phiên b?n m?i nh?t mà m?i ng??i có th? tham kh?o.

[adinserter block=”6″]

M?i ng??i có th? t?i ngay và xem tài li?u Ph?u Thu?t Thoát V? ??a ??m C?t S?ng sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f33796873686d3834707879373633712f706861752d74687561742d74686f61742d76692d6469612d64656d2d636f742d736f6e672d7064662e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply