PreTest Pediatrics 13th Edition

Screen Shot 2019 12 03 at 21.16.13

PreTest Pediatrics 13th Edition.

Gần nhất bạn có thể thấy USMLE Bước 2 CK mà không thực sự dùng nó Khoa nhi. Tự đánh giá và Đánh giá PreTest là cách hoàn hảo để đánh giá kiến thức về nhi khoa của bạn cho USMLE Bước 2 CK và các bài kiểm tra.

Bạn sẽ tìm thấy 500 câu hỏi và câu trả lời kiểu USMLE. Giải quyết các năng lực cốt lõi của thư ký. Cùng với các giải thích chi tiết về cả câu trả lời đúng và không chính xác. Tất cả các câu hỏi đã được xem xét bởi các sinh viên gần đây.

Đã vượt qua các bảng và hoàn thành nội trú của họ. Đảm bảo họ phù hợp với phong cách và mức độ khó của kỳ thi.

Share bài viết để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Đọc Bên Dưới Lấy Mã

Hãy nhập y học data một hai ba (không dấu, bằng số viết liền) mở khoá nhé !