Principles of Critical Care – 4th edition

Principles of Critical Care – 4th edition

???c coi là v?n b?n chính y?u c?a l?nh v?c này, Nguyên t?c Ch?m sóc Quan tr?ng cung c?p ph?m vi bao quát ch?a t?ng có v? ch?n ?oán và ?i?u tr? các v?n ?? ph? bi?n nh?t g?p ph?i trong th?c hành ch?m sóc nghiêm tr?ng.

???c vi?t b?i các bác s? chuyên môn v? ch?m sóc s?c kh?e quan tr?ng c?ng là nh?ng giáo viên giàu kinh nghi?m, cu?n sách có s? s?p x?p, t? m? và rõ ràng không có trong b?t k? tài li?u tham kh?o nào khác v? ch? ?? này.

Trong các trang c?a nó, b?n s? tìm th?y cu?c th?o lu?n toàn di?n, có th?m quy?n v? m?i khía c?nh c?a y h?c ch?m sóc quan tr?ng c?n thi?t ?? th?c hành lâm sàng thành công, t? các nguyên t?c c? b?n ??n các công ngh? m?i nh?t.

Hãy nh?p m?t kh?u ?? th?y Link Download c?a YhocData bên d??i nhé !!

[datpass pass=”yhocdata123″]

   sociadrive

[/datpass]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply