Qu?n Lý H? ???ng Huy?t Trong ?i?u Tr? ?ái Tháo ???ng

Qu?n Lý H? ???ng Huy?t Trong ?i?u Tr? ?ái Tháo ???ng.

Bài vi?t c?p nh?t ki?n th?c, cách x? trí m?i t? Uptodate phiên b?n m?i. Qu?n lý h? ???ng huy?t trong khi ?i?u tr? ?ái tháo ???ng c?a bác s? Nguy?n Phúc Thi?n.

M?i ng??i có th? ??c b?n m?m phía d??i ho?c t?i b?n này các link t?i sau nhé !!

Chúc các b?n h?c t?p t?t !

 [adinserter block=”6″]

Leave a Reply