Quy Tri?nh Ky? Thua??t Nhi Khoa 2019 – B? Y T?

H??ng d?n k? thu?t Nhi Khoa ???c ban hành b?i B? Y T?. ?ây là tài li?u m?i nh?t hi?n t?i n?m 2019.

H?n 200 k? thu?t nhi khoa t? các th? thu?t l?y mãu d?n l?u ??n các k? thu?t l?n khác nh? các ph?u thu?t t?o hình,… M?i th? ??u ???c ?? c?p k? l??ng trong cu?n Ebook này.

???c các chuyên gia bác s? ??u ngành ch?nh s?a, biên so?n. ?ây ???c xem là tài li?u tham kh?o quan tr?ng cho ng??i làm lâm sàng. M?i ng??i có th? t?i Quy Tri?nh Ky? Thua??t Nhi Khoa 2019 – B? Y T? sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f6d736c7462317737617a336635717a2f68756f6e672d64616e2d7175792d7472696e682d6b792d74687561742d6e68692d6b686f612d323031392e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply