[Sách D?ch] 150 V?n ?? ?i?n Tâm ??

[Sách D?ch] 150 V?n ?? ?i?n Tâm ??.

Cu?n sách d?ch 150 v?n ?? ECG ?i?n tâm ?? ???c d?ch t? cu?n 150 ECG Problems c?a tác gi? n?i ti?ng Hampton. Cu?n sách là thành qu? d?ch thu?t c?a bác s? Tr?n Tu?n Anh t?i m?t b?nh vi?n quân y ?à N?ng.

Sách bao g?m 150 ca lâm sàng ECG. Các tình hu?ng lâm sàng c? th?, ch?t l?c. ?áp án cùng v?i vi?c gi?i thích lâm sàng c?n k?. Nh? v?y, giúp b?n ??c hi?u sâu v? ECG h?n. Thêm vào ?ó, n?i dung sách còn cho b?n l?i khuyên trên t?ng ca c? th?.

Hình ?nh các chuy?n ??o rõ nét, có th? th?y ???c tâm huy?t c?a bác s? d?ch gi? này. Xin m?t l?n n?a c?m ?n anh ?ã chia s? v?i c?ng ??ng y khoa v? cu?n sách.

?ây h?a h?n ti?p t?c là 1 cu?n sách giúp các b?n th?c t?p n?m v?ng ECG trên lâm sàng. YhocData.com xin chia s? l?i cu?n sách này.

M?i ng??i có th? download cu?n [Sách D?ch] 150 V?n ?? ?i?n Tâm ?? này mi?n phí.

Share bài ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f686a71373930766b7a336a7869646c2f25354259686f63446174612e636f6d253544253230313530253230562545312542412541356e253230254334253930254531254242253831253230254334253930692545312542422538376e253230542543332541326d2532302543342539302545312542422539332e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply