[Sách D?ch] 70 Ca Lâm Sàng Và Bi?n Lu?n ?i?n Tâm ?? – ECG

Hôm nay, YhocData s?u t?m ???c m?t tài li?u d?ch r?t hay v? ?i?n tâm ??. 70 Ca Lâm Sàng Và Bi?n Lu?n ?i?n Tâm ?? ECG. ?ây là b?n PDF c?a tài li?u này. YhocData xin chia s? l?i v?i các b?n.

Tài li?u bao g?m 70 ca lâm sàng ECG, cùng v?i các tình hu?ng lâm sàng và h??ng phân tích bi?n lu?n ECG c? th?.

[adinserter block=”6″]

Tài li?u ???c d?ch thu?t chuy?n ng? t? quy?n Making sense of the ECG cases for self-assessment. Ngoài ra, YhocData c?ng ?ã t?ng chia s? r?t nhi?u tài li?u ECG d?ch hay khác mà các b?n có th? tham kh?o t?i website.

M?i ng??i có th? t?i tài li?u [Sách D?ch] 70 Ca Lâm Sàng Và Bi?n Lu?n ?i?n Tâm ?? – ECG sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f696b6e697063786a34746e776b37672f25354259686f63446174612e636f6d253544253230434c532532304543472e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply