[Sách D?ch] B?nh H?c Tim M?ch USMLE 2019 – Lecturio

[Sách D?ch] B?nh H?c Tim M?ch USMLE 2019 – Lecturio.

Sách ???c d?ch tr?c ti?p t? bài gi?ng n?i ti?ng hi?n nay c?a Lecturio. Cardiovascular Pathology The Perfect Preparation for USMLE Step 1.

Tr?ng tâm c?a các câu h?i b?nh lý trong k? thi USMLE. Cung c?p m?i th? b?n c?n bi?t v? b?nh lý tim m?ch cho k? thi USMLE step 1.

Thách th?c c?a b?nh lý tim m?ch là nó ?òi h?i không ch? nh? l?i các bi?n c? v? b?nh lý tim m?ch. Mà còn ph?i hi?u thông su?t ???c s? t??ng tác ph?c t?p gi?a sinh lý và b?nh lý tim m?ch.

Hi?u v? b?nh lý tim m?ch s? không ch? cho phép b?n ??t ?i?m cao trong k? thi USMLE step 1 mà còn ?óng vai trò là m?c tiêu ch?m sóc b?nh nhân trong t??ng lai c?a b?n.

Trang b? cho b?n ki?n th?c v? các b?nh quan tr?ng nh?t liên quan ??n h? tim m?ch. C?ng xây d?ng c?u n?i cho các ngành khoa h?c y t? liên quan, t? ?ó cung c?p cho b?n s? hi?u bi?t sâu s?c nh?t v? t?t c? các ch? ?? b?nh lý tim m?ch.

??c bi?t dành cho nh?ng sinh viên ?ã có n?n t?ng v?ng ch?c v? các ngành khoa h?c c? b?n nh? gi?i ph?u, sinh lý h?c, hóa sinh, vi sinh & mi?n d?ch h?c và d??c lý h?c.

Sách ???c d?ch b?i nhóm b?n sinh viên y khoa:

Phan Nguyên Hi?u – Khoa Y ??i H?c Qu?c Gia HCM

Tr?n Khánh Luân –  ??i H?c Y D??c Hu?

[Sách D?ch] B?nh H?c Tim M?ch USMLE 2019 – Lecturio.

Share bài vi?t ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f677662626f6d656c696136696b31322f25354259686f63446174612e636f6d253544253230422545312542422538376e68253230482545312542422538446325323054696d2532304d25453125424125413163682532304c6563747572696f2e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply