[Sách D?ch] Biê?u ?ô? Da?ng So?ng Th?? Ma?y ? Tre? So? Sinh – BS. ??ng Thanh Tu?n

YhocData xin chia s? m?i ng??i quy?n sách d?ch m?i v? th? máy nhi khoa. Biê?u ?ô? Da?ng So?ng Th?? Ma?y ? Tre? So? Sinh ???c BS. ??ng Thanh Tu?n phiên d?ch và chia s? t?i c?ng ??ng. YhocData xin d?n l?i ???ng link cho m?i ng??i.

Tài li?u ch? kho?ng 75 trang. N?i dung ng?n g?n, tr?ng tâm. ?? c?p nh?ng ki?n th?c v? máy th?, bi?u ?? d?ng sóng th? máy.

[adinserter block=”6″]

M?t ?o?n trích nh? t? sách m?i ng??i tham kh?o: “Nh?ng n? l?c s?m ?? ??a xét nghi?m ch?c n?ng ph?i ??n ??n v? ch?m sóc tích c?c s? sinh (NICU) c?ng không kém ph?n b?c b? khó kh?n. Thi?t b? này c?c k? c?ng k?nh. C?n hi?u ch?nh c?n th?n và th??ng cung c?p nh?ng d? li?u không th? gi?i thích ???c.

Nh?ng ti?n b? l?n trong công ngh? vào gi?a nh?ng n?m 1980 ?ã m? ra k? nguyên c?a máy tính xách tay th?c t?. Cho phép ?ánh giá t?i gi??ng cùng lúc các ki?u sóng l?u l??ng khí v?i sóng áp l?c và th? tích ? tr? s? sinh b? b?nh n?ng.

Vì các thi?t b? này ??c l?p. Và không ???c tích h?p vào máy th?. K? thu?t này ???c gi?i h?n trong vi?c l?y ki?u ng?t quãng. Vì các thi?t b? ph?i ???c ??a t? gi??ng này sang gi??ng khác và không th? s? d?ng liên t?c.”

M?i ng??i có th? xem tham kh?o tài li?u này Link Download ngay bên d??i nhé:

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply