[Sách D?ch] Case Files: Ca Lâm Sàng Gi?i Ph?u

[Sách D?ch] Case Files: Ca Lâm Sàng Gi?i Ph?u.

Hôm nay, mình xin chia s? các b?n cu?n Ca Lâm Sàng Gi?i Ph?u. M?t quy?n sách d?ch t? các b?n Y Thái Bình. Sách ???c hi?u ch?nh b?i các y bác s?. Hy v?ng ?ây s? là b? tài li?u quan tr?ng giúp các b?n ôn t?p, h?c hành hi?u qu?.

Ca?c phâ?n cu?a sa?ch bao gô?m:

58 ti?nh huô?ng la?m sa?ng g??p trong nhiê?u chuye?n khoa.

To?m t??t b??nh nha?n, châ?n ?oa?n ban ?â?u va? co? chê? gia?i phâ?u cu?a ca?c tri??u ch??ng ta?o ne?n b??nh ca?nh. T??ng quan gi??a la?m sa?ng va? gia?i phâ?u ho?c.

[adinserter block=”6″]

Tiê?p c??n ca?c câ?u tru?c gia?i phâ?u quan tro?ng tho?ng qua ca?c mu?c tie?u va? ?i?nh nghi?a.

T??p trung mo? ta? va? pha?n ti?ch ca?c ???c ?iê?m gia?i phâ?u quan tro?ng ??ng du?ng va?o th??c tê? la?m sa?ng Ca?u ho?i l??ng gia? v??i nh??ng case to?m t??t giu?p cu?ng cô? kiê?n th??c. ?u?c kê?t la?i nh??ng ???c ?iê?m gia?i phâ?u mâ?u chô?t.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f67726c673236747061397335307a642f25354259686f63446174612e636f6d25354425323043612532304c616d25323053616e6725323047696169253230506861752532302e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply