[Sách D?ch] Ca Lâm Sàng Hình ?nh H?c B?ng Ch?u – BS. ?oàn Th? Hi?u ??c

[Sách D?ch] Ca Lâm Sàng Hình ?nh H?c B?ng Ch?u – BS. ?oàn Th? Hi?u ??c

Sách d?ch thu?t t? cu?n: Case Studies Abdominal and Pelvic Imaging. ???c d?ch thu?t b?i bác s? ?oàn Th? Hi?u ??c.

???c chia s? r?ng rãi trong c?ng ??ng y khoa. Và ???c r?t nhi?u l?i khen t? các b?n ??c, các y bác s? lâm sàng b?i tính ng?n g?n, ?i th?ng vào tr?ng tâm v?n ??.

Sách ???c biên d?ch và hi?u ch?nh bài b?n. R?t có giá tr? tham kh?o cho các b?n ?ang quan tâm ??n l?nh v?c này. Ch?n ?oán hình ?nh y khoa vùng b?ng, ch?u.

Hôm nay YhocData xin d?n l?i và chia s? cu?n sách này t?i t?t c? m?i ng??i.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f6c79666f65706a6664367677386e302f25354259686f63446174612e636f6d253544253230426169253230646963682532303130302532306361736525323062756e672e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply