[Sách D?ch] Ca Lâm Sàng Nhi Khoa C?p C?u – Pediatric Emergency Medicine 2019

[Sách D?ch] Ca Lâm Sàng Nhi Khoa C?p C?u – Pediatric Emergency Medicine 2019.

Quy?n sách “Ca Lâm Sàng Nhi Khoa C?p C?u” rèn luy?n ca lâm sàng y khoa. ???c d?ch thu?t tr?c ti?p t? sách “Illustrated Clinical Cases Pediatric Emergency Medicine” phiên b?n m?i nh?t 2019. Th?t s? là m?t quy?n sách hay v? nhi khoa hi?n t?i. Sách ???c biên d?ch, ch?nh s?a và chia s? b?i Tr?n Khánh Luân. Hôm nay, YhocData xin gi?i thi?u ??n các b?n quy?n sách này download mi?n phí.

Quy?n sách trình bày 200 case lâm sàng g?p trong c?p c?u nhi khoa. Các b?nh lý b?m sinh và m?c ph?i ?nh h??ng ??n h? th?ng c? th? ? tr? s? sinh và tr? nh?. M?i th? ??u ???c ?? c?p trong các tr??ng h?p lâm sàng c? th?.

[adinserter block=”6″]

Bao g?m có d? ?ng, các tr??ng h?p b?o l?c ? tr? nh?, b?ng, gãy x??ng và các lo?i ch?n th??ng khác. Các v?n ?? khi cho ?n, d? v?t, b?nh lý di truy?n, nhi?m trùng, nhi?m ??c, b?nh lý huy?t h?c, ung th? và m?t s? b?nh lý khác.

Các tr??ng h?p lâm sàng xu?t hi?n ng?u nhiên, c?ng t??ng t? nh? cách b?nh nhi ??n v?i ta t?i phòng khám nhi, t?p trung trình bày vào cách ?ánh giá, ch?n ?oán và ?i?u tr?. Sách s? cung c?p minh h?a lâm sàng sinh ??ng. Các hình ?nh c?a k?t qu? ch?n ?oán hình ?nh. Và hình ?nh th?c c?a tình tr?ng lâm sàng c?n chú ý c?a b?nh nhi.

Mong r?ng quy?n sách s? m?t ph?n nào ?ó ôn t?p l?i nh?ng tr??ng h?p c?p c?u th??ng g?p. Nh?c l?i nh?ng tr??ng h?p hi?m g?p nh?ng c?n l?u ý ??i v?i các bác s? nhi khoa.

Share bài ?? th?y Link Download bên d??i:

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f6f70656e3f69643d3159516e515a4d63467938565354526a4d597977704b6c6378426557384c514b6b”]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply