[Sách D?ch] Ca Lâm Sàng Phân Tích R?i Lo?n ?ông Máu

Hôm nay, YhocData xin gi?i thi?u và chia s? ??n m?i ng??i quy?n sách d?ch m?i. Ca Lâm Sàng Phân Tích R?i Lo?n ?ông Máu b?n ti?ng vi?t.

Sách ???c chuy?n ng? b?i bác s? Nguy?n Th? Duyên. ?? c?p ??n các ca lâm sàng trong r?i lo?n ?ông máu. Sau ?ây là ?o?n trích t? sách:

“??ng du?ng Embolus gô?m 70 ca la?m sa?ng vê? rô?i loa?n ?o?ng ma?u ?u???c Dr David J Perry ghi la?i trong qua? tri?nh la?m vi??c. Nh??m phu?c vu? mu?c ?i?ch ?a?o ta?o ?a?i ho?c va? sau ?a?i ho?c cho sinh vie?n va? ba?c si? y khoa.

[adinserter block=”6″]

La? ngu???i theo do?i website Practical-Haemostasis.com t?? la?u, ca?c kiê?n th??c do Dr Perry cung câ?p tre?n website. ?ng du?ng Embolus ?a? giu?p ngu???i di?ch râ?t nhiê?u trong co?ng vi??c cu?a mi?nh. Vi??c di?ch 70 ca la?m sa?ng na?y sang tiê?ng Vi??t chi? thê? hi??n s?? ye?u thi?ch cu?a ngu???i di?ch v??i Embolus.

No? la? m??t ky? ni??m hi?nh tha?nh trong th??i gian gia?n ca?ch xa? h??i vi? COVID-19. ?u???c chia se? miê?n phi? t??i tâ?t ca? ca?c ba?n quan ta?m t??i rô?i loa?n ?o?ng câ?m ma?u va? muô?n ?o?c b??ng tiê?ng Vi??t.”

M?i ng??i có th? t?i và tham kh?o [Sách D?ch] Ca Lâm Sàng Phân Tích R?i Lo?n ?ông Máu ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f3236373137633230773637796e63662f25354259686f63446174612e636f6d25354425323050682543332541326e25323074254333254144636825323072254531254242253931692532306c6f2545312542412541316e2532302543342539312543332542346e672532306d254333254131752532302d25323043617365253230737475646965732e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply