[Sách D?ch] Các Tri?u Ch?ng ? Nhà Thu?c: H??ng D?n X? Lý Các B?nh Thông Th??ng

[Sách D?ch] Các Tri?u Ch?ng ? Nhà Thu?c: H??ng D?n X? Lý Các B?nh Thông Th??ng.

M?t cu?n sách d?ch hay v? d??c. H??ng d?n cách dùng, ?i?u tr? thu?c các b?nh thông th??ng hay g?p.

Sách ???c d?ch thu?t t? cu?n: Symptoms in the Pharmacy – A Guide to management of common illnesses. G?m 44 ch??ng sách. Bao quát h?u h?t các b?nh th??ng g?p ? các h? c? quan.

Các b?nh ???ng hô h?p: viêm h?ng, c?m cúm,… Các b?nh tiêu hoá: tiêu ch?y, táo bón,… ??n các thu?c say tàu xe. T?t c? ??u ???c ?? c?p trong cu?n sách lâm sàng s? d?ng thu?c này.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f73773234753162377a733934736e712f43254333254131632532307472692545312542422538377525323063682545312542422541396e672532302545312542422539462532306e682543332541302532307468752545312542422539316325323076254333254130253230682543362542302545312542422539426e67253230642545312542412541426e2532307825453125424225414425323074722543332541442532306325433325413163253230622545312542422538376e6825323074682543332542346e6725323074682543362542302545312542422539446e672e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply