[Sách D?ch] C?p C?u Nhi khoa: Ti?p C?n Case Lâm Sàng

[Sách D?ch] C?p C?u Nhi khoa: Ti?p C?n Case Lâm Sàng.

L?i là m?t quy?n sách d?ch hay khác c?a BS. Ph?m Hoàng Thiên. Sách vi?t v? các ca lâm sàng c?p c?u nhi khoa. Ng?n g?n, xúc tích, ??y ?? và ?i th?ng vào v?n ?? chính.

Sau ?ây là vài l?i chia s? tác gi? sách ???c trích d?n:

“?ây là m?t cu?n sách mà mình t?p h?p nhi?u bài vi?t t? trang web c?p c?u khá n?i ti?ng. Các ch? ?? trong cu?n sách ??u r?t th??ng g?p ??i v?i m?t bác s? c?p c?u nhi khoa.

V?i m?i ch? ??, mình ?ã ch?n nh?ng bài vi?t có tính ?ng d?ng lâm sàng cao ?? d?ch l?i. Vì mình không th? d?ch h?t các ngu?n ???c. N?u các b?n mu?n nâng cao h?n, hãy ??c h?t t?t c? các tài li?u tham kh?o sau m?i bài vi?t.

Mình làm cu?n này v?i mong mu?n s? ?em m?t ph?n ki?n th?c nào ?ó t? các bác s? nhi khoa trên th? gi?i ??n cho các b?n sinh viên, các bác s? tr? m?i ra tr??ng. Nh?t là khi các b?n ch?n chuyên ngành nhi khoa.

[adinserter block=”6″]

Các b?n s? nh?n ra ?i?u khó kh?n nh?t ? nhi khoa. Là tr? không nói ???c hay tr? l?i chính xác nh?ng câu chúng ta h?i, mà di?n ti?n b?nh thì r?t nhanh, nh?t là nh?ng tình hu?ng trong c?p c?u.

Vì l? ?ó, chúng ta c?n m?t cái nhìn t?ng quát, m?t cách ti?p c?n t?t. Các b?n nên tham kh?o thêm cu?n Peadiatric Guidelines 2018-2020, nó vi?t khá ng?n g?n súc tích, ki?u phác ?? tóm t?t.

Vì tr? em, c?ng là vì các b?n, hãy phát tri?n k? n?ng và ki?n th?c c?a mình! Hy v?ng cu?n sách này s? giúp ích cho các b?n.”

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f797139786d66663132327679716f6c2f25354259686f63446174612e636f6d2535442532304361702532306375752532306e68692532306b686f612e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply