[Sách D?ch] Câu H?i Tr?c Nghi?m Ngo?i Khoa Pretest

[Sách D?ch] Câu H?i Tr?c Nghi?m Ngo?i Khoa Pretest.

Cu?n sách d?ch “Tr?c nghi?m ngo?i khoa” ???c chuy?n ng? tr?c ti?p t? cu?n Pretest Surgery. M?t trong nh?ng series tr?c nghi?m r?t có giá tr?. Nhi?u tr??ng ?H ?ã d?a theo b? sách này ?ã biên so?n b? câu h?i tr?c nghi?m.

B? sách t?ng c?ng g?m 13 ch??ng. M?i ch??ng ??u có 2 ph?n. Ph?n câu h?i và gi?i ?áp chi ti?t cho t?ng câu, phù h?p l?nh v?c chuyên ngành ngo?i khoa.

Cu?n sách này là ngu?n t? li?u tham kh?o, ôn t?p quý giá ph?c v? cho vi?c h?c t?p, nghiên c?u lâm sàng c?a các bác s?, sinh viên y khoa. Sách ???c biên so?n b?i tr??ng ??i H?c Y Khoa Thái Nguyên, YhocData hôm nay xin d?n l?i và chia s? mi?n phí t?i các b?n.

Chúc m?i ng??i h?c t?t.

Share bài ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f7672316275676969696a6d6661736d2f25354259686f63446174612e636f6d25354425323050726574657374253230547261632532304e676869656d2532304e676f61692532304b686f612e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply