[Sách D?ch] Câu H?i Tr?c Nghi?m Nhi Khoa Pretest

[Sách D?ch] Câu H?i Tr?c Nghi?m Nhi Khoa Pretest ???c d?ch thu?t t? cu?n nhi khoa c?a series tr?c nghi?m n?i ti?ng Pretest. Cu?n sách này ???c phiên d?ch t? nhóm d?ch c?a ?H Y Hà N?i. M?t trong nh?ng tr??ng lâu ??i, uy tin.

Cu?n sách là ngu?n tài li?u ôn t?p ki?n th?c quý giá. Giúp các b?n t? tin ki?n th?c trong các kì thi b?c ??i H?c và sau ??i H?c. M?i câu h?i ??u có ph?n ?áp án và gi?i thích chi ti?t ? cu?i sách. T? ?ó, giúp ng??i ??c rèn luy?n kh? n?ng ?ng d?ng, phân tích, hi?u ?úng b?n ch?t v?n ??.

Cuô?n sa?ch Ca?u ho?i o?n t??p Nhi khoa na?y ?u???c bie?n di?ch t?? cuô?n Pretest Pediatric â?n ba?n th?? 13 va? m??t phâ?n ca?u ho?i o?n t??p do ca?c thâ?y co? B?? Mo?n Nhi – ?a?i ho?c Y Ha? N??i bie?n soa?n.

Share bài ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f6566326f733937673036677a39616d2f25354259686f63446174612e636f6d25354425323050726574657374253230547261632532304e676869656d2532304e68692532304b686f61612e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply