[Sách D?ch] C? Ch? Tri?u Ch?ng H?c

Cu?n sách ???c d?ch t? cu?n “Mechanisms of Clinical Signs ” b?i t?p th? group chia s? ca lâm sàng. YhocData xin d?n l?i chia s? t?i các b?n.

Có r?t ít sách nói v? c? ch? sinh lí b?nh c?a nh?ng tri?u ch?ng ?ó. T?i sao l?i có tri?u ch?ng ?ó ? Tri?u ch?ng ?ó có ý ngh?a gì ?

M?i ch??ng bao g?m các mô t? v? các d?u hi?u lâm sàng. Các ?i?u ki?n liên quan, m?t l?i gi?i thích v? c? ch? và ‘giá tr?’ c?a các d?u hi?u ?ó.

Trong vô vàn cu?n sách v? y h?c, hi?m có cu?n sách nào th?c s? là m?t cu?n sách ??c nh?t vô nh?. Trong khi có r?t nhi?u cu?n sách nói v? tri?u ch?ng h?c lâm sàng, ??c bi?t là ch?n ?oán b?nh.

[adinserter block=”6″]

Cu?n sách c? ch? tri?u ch?ng h?c là m?t cu?n sách tuy?t v?i, toàn di?n, d? hi?u v? tri?u ch?ng h?c c?a t?t c? các chuyên ngành N?i Khoa, Ngo?i Khoa. Cu?n sách ???c thi?t k? thu?n l?i cho vi?c tra c?u t?ng tri?u ch?ng m?t cách có h? th?ng.

Trong t?ng tri?u ch?ng, các tiêu ?? ???c thi?t k? m?t cách ??ng b?. Mô t?, Nguyên nhân, C? ch?, Ý ngh?a r?t d? dàng cho vi?c tra c?u. C? ch? c?a t?ng tri?u ch?ng ???c gi?i thích, ng?n g?n nh?ng chính xác, ??y ??, giúp cho ng??i ??c d? hi?u.

Share bài ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[sociallocker id=”989″]

Link Here

[/sociallocker] [adinserter block=”6″]

Leave a Reply