[Sách D?ch] Core Radiology: Ti?p C?n Ch?n ?oán Hình ?nh Qua Th? Giác

Hôm nay, YhocData xin chia s? các b?n b?n d?ch quy?n sách Core Radiology: A Visual Approach to Diagnostic Imaging n?i ti?ng. Sách ?ã ???c chia s? t? lâu b?i m?t vài trang chia s? tài li?u y h?c.

YhocData xin d?n l?i và chia s? t?i các b?n b?n PDF c?a quy?n sách này. Sách ???c anh Ph?m Ng?c Minh cùng t?p th? các thành viên nhóm c?p nh?t ki?n th?c y khoa phiên d?ch.

[adinserter block=”6″]

Sách g?m 11 ch??ng d?ch. Bao quát t?t c? các hình ?nh h?c v? ng?c, tiêu hóa, c? x??ng kh?p… Các ch??ng v? siêu âm. Y h?c h?t nhân cùng các ?ng d?ng trong tim m?ch can thi?p c?ng ???c ?? c?p ??y ??.

M?i ng??i có th? t?i và xem tham kh?o n?i dung [Sách D?ch] Core Radiology: Ti?p C?n Ch?n ?oán Hình ?nh Qua Th? Giác sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f31686f735a4673797067535a39456f6c6b5058366e6b313264536f464e4e4244692f76696577″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply