[Sách D?ch] ?i?n Tâm ?? Trong Nh?i Máu C? Tim C?p

[Sách D?ch] ?i?n Tâm ?? Trong Nh?i Máu C? Tim C?p.

Hôm nay, YhocData ti?p t?c chu?i series sách ngo?i v?n ???c d?ch sang ti?ng vi?t. Cu?n ?i?n tâm ?? trong nh?i máu c? tim c?p ???c d?ch t? cu?n “The ECG in Acute MI”.

N?i dung sách nh? tiêu ??, h??ng ??n chuyên sâu v?n ?? nh?i máu c? tim – MI. T? các ??c ?i?m hình thái block nhánh, các d?ng nh?i máu thành d??i, thành tr??c, bên, sau… ??n các ??c ?i?m khác liên quan, g?n gi?ng nh?i máu nh? ?au ng?c liên quan cocain, viêm màng ngoài tim, viêm c? tim hay t?ng kali máu.

[adinserter block=”6″]

Sách ?i?n tâm ?? này còn ?? c?p ??n ?i?u tr? nh?i máu c? tim c?p theo giai ?o?n sao là phù h?p. L?i khuyên cân nh?c ch?n l?a dùng thu?c và các biên pháp tái t??i máu khác.

B?n d?ch này ch? v?n v?n kho?ng 290 trang. N?i dung ?i sâu khía c?nh các v?n ?? nh?i máu. Hy v?ng, cu?n sách v?i n?i dung ti?ng vi?t này s? giúp các b?n thu?n ti?n trong vi?c ??c hi?u và d? n?m b?t n?i dung, ki?n th?c h?n. [Sách D?ch] ?i?n Tâm ?? Trong Nh?i Máu C? Tim C?p

Chúc các b?n h?c t?p t?t.

Share bài ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f763263396b3876306a77706b6774752f25354259686f63446174612e636f6d253544253230254334253930692545312542422538376e253230742543332541326d25323025433425393125453125424225393325323074726f6e672532304e4d435425323063254531254241254135702e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply