[Sách D?ch] ECG Cho Ng??i M?i B?t ??u – ECGs For Beginners

[Sách D?ch] ECG Cho Ng??i M?i B?t ??u – ECGs For Beginners.

M?t cu?n sách d?ch khác v? c?n b?n ECG. Cu?n ECG cho ng??i m?i b?t ??u d?ch thu?t t? cu?n ECGs for beginners.

?ây là k?t qu?, công s?c lao ??ng c?a nhóm d?ch ??n t? ??i h?c Y Khoa C?n Th?. C?m ?n các b?n ?ã chia s? cùng m?i ng??i cu?n sách này.

ECG luôn là c?n lâm sàng th??ng quy trong h?u h?t hoàn c?nh nh?m tránh b? sót các s? c? ?áng ti?c x?y ra. V?y nh?ng vi?c ??c rành r?t các chuy?n ??o ECG không ph?i ??n gi?n. Nh?t là ??i v?i các sinh viên y khoa.

Vi?c ??c ECG c?n ph?i luy?n t?p th??ng xuyên, không ???c t? b?, n?u không ki?n th?c s? nhanh chóng hao mòn. Chính vì v?y, các b?n hãy t?ng b??c chinh ph?c t?ng ch?ng m?t ?? ECG ch? là m?t công c? tr? giúp, không th? làm khó chúng ta.

Cu?n sách trình bày các ??c ?i?m c? b?n v? ECG. Giúp ng??i ??c n?m v?ng nó. T?ng b??c ??a các b?n ??n chuyên sâu h?n. Cu?i cùng s? ?i vào t?ng ca lâm sàng, ng??i b?nh c? th?.

M?i ng??i ??u có th? t?i PDF này ngay.

Share bài ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f75323071766a6d616e3975786e67702f25354259686f63446174612e636f6d25354425323045434725323063686f2532306e67254336254230254531254242253944692532306d254531254242253942692532306225453125424125414674253230254334253931254531254241254137752e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply