[Sách D?ch] ECG Made Easy ?n B?n Th? 8 Ti?ng Vi?t

Cu?n sách The ECG Made Easy phiên b?n th? 8 cho th?y r?ng ECG r?t d? hi?u và s? d?ng. Là c?n lâm sàng c?n thi?t ?? ki?m tra s?c kho?, nên dân y khoa ph?i n?m v?ng.

The ECG Made Easy phiên b?n th? 8 ?ã ???c yêu thích s? d?ng trong gi?i các th? h? sinh viên y khoa và bác s?. Cu?n sách ???c biên so?n b?i nh?ng v? bác s? danh ti?ng, ng??i th?y, ng??i cô d?n d?t bao th? h? sinh viên y khoa.

Ch? biên, ch?nh s?a, hi?u ?ính là BS. Châu Ng?c Hoa và BS. Nguy?n Ng?c Thanh Vân. Có th? nói ?ây là cu?n ECG ???c phiên d?ch khá k? l??ng. Là ngu?n tài li?u ti?ng vi?t ???c c?p nh?t theo k?p th? gi?i.

Cu?n sách chia 2 ph?n. Ph?n 1 là các ki?n th?c c?n b?n nh?m giúp ng??i ??c ôn luy?n l?i ECG, có cái nhìn t?ng quan h?n các chuy?n ??o. Ph?n 2 là ph?n hi?u r?ng, hi?u sâu t?ng v?n ??. Phân tích chuyên sâu trên t?ng cá th? b?nh, t?ng ca lâm sàng. So sánh chuy?n ??o ECG, s? khác bi?t ? ng??i kho? m?nh và ng??i b?nh: ?au th?t ng?c, ng?t,…

Cu?n sách còn ?em ??n s? t? tin cho các th? h? sinh viên, bác s? tr? trong lâm sàng, trong các kì thi b?c ??i h?c và sau ??i h?c. Chúc các b?n h?c t?p t?t !

Các b?n có th? t?i sách và tr?i nghi?m ngay [Sách D?ch] ECG Made Easy ?n B?n Th? 8 Ti?ng Vi?t:

Share bài ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f316a706930627667626632386132352f25354259686f63446174612e636f6d2535442532305468652d4543472d4d6164652d456173792d416e2d42616e2d4c616e2d382d2545322538302539332d5469656e672d566965742e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply