[Sách D?ch] Gi?i Ph?u C?t L?p CT Và MRI: Ph?n Ng?c B?ng Ch?u

Ti?p t?c n?m trong series sách Gi?i Ph?u C?t L?p CT – MRI. YhocData ?ã gi?i thi?u cu?n 1 ph?n ??u c? ? bài vi?t tr??c. Hôm nay, ti?p t?c chia s? t?i các b?n cu?n 2 ph?n ng?c – b?ng – ch?u.

Xin m?t l?n n?a c?m ?n các b?n ??i ng? d?ch gi? y khoa c?a nhóm d?ch chia s? ca lâm sàng. Vì các b?n ?ã chia s?, gi?i thi?u b? sách hay, thú v? ??n v?i m?i ng??i.

N?i dung sách ??a ng??i ??c ti?p c?n hình ?nh h?c trên phim c?t l?p vi tính CT và c?ng h??ng t? MRI. Ph?n 1 là ng?c. Ph?n 2 là b?ng. Cu?i cùng là ph?n ba: vùng ch?u và chi d??i.

Hình ?nh rõ nét, cách trình bày ng?n g?n, d? hi?u c?a sách t? tin s? giúp ?? các b?n r?t nhi?u. Nh?t là trong vi?c v??t qua các kì thi y khoa và th?c hành lâm sàng hi?u qu?.

Các b?n có th? t?i sách mi?n phí ngay dong bên d??i. Nh? chia s? l?i cùng b?n bè b? sách ?áng yêu này nhé.

Share bài ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

Ph?n Ng?c – B?ng – Ch?u:

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646f63732e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f313564726734644678765931646e5631415433414a61672d3674426268676f42702f76696577″]

Các Ph?n Khác: Link Here

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply