[Sách D?ch] H??ng D?n ??c XQuang B?ng – B?n FULL

Hôm nay, YhocData xin chia s? m?i ng??i tài li?u d?ch thu?t m?i nh?t ???c tìm th?y. H??ng D?n ??c XQuang B?ng. Là m?t tài li?u hay v? cách ti?p c?n các phim XQuang b?ng c? b?n.

Tài li?u h??ng d?n các b??c ??c, phân tích tránh b? sót các t?n th??ng d? sót trên phim ch?p. Nêu lên các tr??ng h?p minh ho? b?nh lý th??ng g?p nh? t?c ru?t v?i các d?u hi?u ?i?n hình nh? m?c n??c h?i,… phân bi?t gi?a t?c ru?t non hay t?c ??i tràng,…

[adinserter block=”6″]

Tài li?u ch? v?n v?n kho?ng 140 trang sách, cô ??ng th?c t?. Hình ?nh màu minh ho? cùng v?i b? tr?c nghi?m t?p ??c phim ph?n cu?i sách.

Hy v?ng tài li?u này s? mang ??n nhi?u thú v? cho m?i ng??i. Các b?n có th? t?i và xem tham kh?o tài li?u này ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f706a68773871353434787968786f682f25354259686f63446174612e636f6d253544253230422545312542412541336e25323073616f2532306325453125424225413761253230587175616e6725323062756e675f566965742e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply