[Sách D?ch] 100 Ca Lâm Sàng X-Quang Ng?c

[Sách D?ch] 100 Ca Lâm Sàng X-Quang Ng?c.

M?t cu?n sách d?ch hay khác v? h??ng d?n ??c X-Quang ng?c. M?t trong nh?ng c?n lâm sàng r?t c?n thi?t mà m?i y bác s? c?n n?m rõ.

Sách có hình ?nh rõ ràng, d? phân tích. Giúp b?n ??c hi?u t??ng t?n v?n ??, th?c m?c. Nh?ng phân tích, lý gi?i logic, chi ti?t.

H??ng d?n, t?p thói quen phân tích các b??c cho b?n ??c. Sách là tài li?u tham kh?o hay cho các b?n mu?n tìm hi?u cách ??c X-Quang. Nh?t là các b?n sinh viên y khoa ?ang th?c t?p lâm sàng.

Các b?n hãy t?i v? và tham kh?o các ca lâm sàng trong sách ngay sau ?ây:

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f37686d61797479667635653265396f2f25354259686f63446174612e636f6d25354425323031303025323043612532304c2543332541326d253230532543332541306e67253230582d5175616e672e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply