[Sách D?ch] Mindmap S? ?? T? Duy Y Khoa

[Sách D?ch] Mindmap S? ?? T? Duy Y Khoa.

Cu?n sách s? ?? t? duy dành cho sinh viên y khoa ???c biên d?ch t? cu?n Mindmaps for medical students. N?i dung cu?n sách g?m 14 ch??ng. Bao quát toàn b? h? c? quan nh? tim m?ch, hô h?p, n?i ti?t, huy?t h?c, tiêu hoá,…

Cu?n sách là tâm huy?t c?a t?p th? group chia s? ca lâm sàng d?ch thu?t. Hôm nay, YhocData xin phép d?n l?i gi?i thi?u sách ??n b?n ??c c? n??c.

Cu?n sách này g?m nh?ng ch? ?? thông d?ng mà sinh viên tr??ng y th??ng ??i m?t. Chúng ???c trình bày m?t cách ng?n g?n, rõ ràng.

M?i ch? ?? bao g?m: ??nh ngh?a b?nh, nguyên nhân, lâm sàng, xét nghi?m, ?i?u tr? và các bi?n ch?ng. ?ây h?a h?n là tài li?u có giá tr? cho các b?n sinh viên y khi ?i lâm sàng.

Các b?n có th? t?i sách mi?n phí ngay

Share bài ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f315839526b6f5f794a4552656f4c665845774f624b4875416f554c7a63366b44642f76696577″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply