[Sách D?ch] Practice of Pediatric Orthopedics – Ch?nh Hình Nhi Khoa

[Sách D?ch] Practice of Pediatric Orthopedics – Ch?nh Hình Nhi Khoa.

Sách ???c Hu?nh M?nh Nhi biên d?ch và chia s? t? quy?n Practice of Pediatric Orthopedics.

?ây là l?n in th? hai c?a quy?n sách Ch?nh Hình Nhi Th?c Hành – Practice of Pediatric Orthopedics (PPO) v?i m?c ?ích là c?ng c? s?c m?nh c?a l?n in th? nh?t. Các m?c tiêu v?n là nh? c?.

Cung c?p các ki?n th?c thi?t y?u trong chuyên khoa này m?t cách nhanh chóng và hi?u qu?. Gi?ng nh? l?n in ??u tiên, tôi thi?t k?, vi?t và minh h?a quy?n sách v?i k? thu?t xu?t b?n máy tính ?? t?o ra cu?n sách nhi?u minh h?a, nhi?u màu s?c và nhi?u ng??i mua ???c.

Các quyên góp ?ng h? l?n in này s? ???c trao cho T? ch?c GlobalHELP ?? cung c?p mi?n phí các tài li?u ch?m sóc s?c kh?e cho các n??c ?ang phát tri?n. Sau ?ây là các ?i?m m?i và h??ng d?n dành cho ng??i ??c: Các ?i?m m?i

Các ??ng tác gi? ?óng góp và biên t?p các n?i dung. C?ng c? các th?o lu?n theo ch? ?? và các k? thu?t th?c hành. Tách r?i và m? r?ng Ch??ng Bàn Tay và Ch??ng Chi Trên. H??ng ??n nhi?u ??i t??ng ??c gi? nh? bác s? ch?n th??ng ch?nh hình t?ng quát, n?i trú, ?i?u d??ng, v?t lý tr? li?u và sinh viên y khoa.

M?i ng??i có th? t?i cu?n sách này c? ti?ng anh l?n b?n d?ch ti?ng vi?t ngay d??i ?ây. M?t l?n n?a c?m ?n tác gi? Hu?nh M?nh Nhi v? cu?n sách y khoa này.

Share bài vi?t ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f73746f726167652e676f6f676c65617069732e636f6d2f676c6f62616c2d68656c702d7075626c69636174696f6e732f626f6f6b732f68656c705f70726163746963657065646f7274686f766965746e616d6573652e706466″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply