[Sách D?ch] Sinh Lý Guyton Ti?ng Vi?t 1 File Duy Nh?t

sinh lý guyton ti?ng vi?t

Sinh Lý Guyton Ti?ng Vi?t 1 File Duy Nh?t. Là cu?n sách sinh lý ???c ?ánh giá r?t cao ???c YhocData s?u t?m và chia s?. N?m b?t ki?n th?c n?n t?ng, hi?u sâu r?ng nh?ng hi?n t??ng sinh lý trong c? th?.

Guyton và Hall Textbook of Medical Physiology ???c d?ch thu?t thành v?i tên Sinh lý Guyton ti?ng vi?t. N?i dung guyton d?ch chi ti?t  ???c b? sung b?i các minh h?a tr?c quan ?? hi?u. ?? c?p nh?ng n?n t?ng c? ch? các hi?n t??ng c?a các h? c? quan trong c? th?. Sinh lý guyton bao quát t? sinh lý t? bào, n?i mô t?i các h? tim m?ch, n?i ti?t, hô h?p,…

????  Tài li?u ??c thêm: Ca lâm sàng sinh lý

[adinserter block=”6″]

Cu?n sách ???c phiên d?ch b?i các nhóm b?n tr? và hi?u ch?nh b?i các bác s? ?ang hành ngh?. Sinh lý guyton giúp cho c?ng ??ng y khoa c?ng c?, thêm nhi?u ki?n th?c tr??c tình tr?ng khan hi?m sách y vi?t hay, c?p nh?t nh? hi?n nay. ?ây là cu?n sách mà YhocData ngh? các b?nnên ??c. Bên c?nh guyton d?ch, ph?n tr?c nghi?m c?ng không th? b? qua, các b?n c?n rèn luy?n thêm nhé: Tr?c Nghi?m Sinh Lý Guyton

M?i ng??i có th? t?i v? và xem tham kh?o n?i dung sinh lý guyton ti?ng vi?t ngay sau ?ây.

Share bài ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

Sách Guyton t?ng h?p 1 file PDF:

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733A2F2F646C2E64726F70626F7875736572636F6E74656E742E636F6D2F73636C2F66692F7535346763666B696C776E756F35356B77306835632F59686F63446174612E636F6D2D477579746F6E2D7469656E672D766965742D416C6C2D696E2D4F6E652E7064663F726C6B65793D356A71716C68707630366B386B723764726674736B726E756626646C3D30″]

Sách Guyton:

[gget id=”2″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f6f70656e3f69643d3162657449704c51464c647a2d6e3253334d5a5834706234343078666e4532786d”]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply