[Sách D?ch] S? Tay H?i S?c Sau M? Tim Tr? Em 2018: Manual of Pediatric Cardiac Intensive Care

Hôm nay tình c?, YhocData s?u t?m ???c m?t quy?n sách d?ch r?t hay v? h?i s?c nhi khoa. ?ây là b?n d?ch c?a t?p th? y bác s? b?nh vi?n nhi ??ng 1 thành ph? H? Chí Minh.

Sách ???c d?ch thu?t t? cu?n Manual of Pediatric Cardiac Intensive Care. M?t quy?n h?i s?c tim m?ch nhi khoa khá ???c nhi?u ng??i ?a chu?ng trên th? gi?i.

[adinserter block=”6″]

N?i dung sách tr?ng tâm, sát th?c ti?n lâm sàng. Gói g?n ch? trong 135 trang nh?ng chia ?ên 23 ch??ng, bài vi?t v? các v?n ?? h?i s?c nhi khoa hay.

M?i ng??i có th? xem và t?i tham kh?o n?i dung [Sách D?ch] S? Tay H?i S?c Sau M? Tim Tr? Em 2018: Manual of Pediatric Cardiac Intensive Care ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f7a77687971697875386a65306f78362f25354259686f63446174612e636f6d253544253230534f253230544159253230484f492532305355432532305341552532304d4f25323054494d253230545245253230454d2e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply