[Sách D?ch] S? Tay N?i Khoa – Pocket Medicine

[Sách D?ch] S? Tay N?i Khoa – Pocket Medicine.

C?p nh?t các thông tin lâm sàng quan tr?ng và gi?i pháp cho các v?n ?? ph? bi?n n?i khoa.

Pocket Medicine giúp tra c?u nhanh cho ch?n ?oán mà b?n g?p ph?i trong các tình hu?ng lâm sàng.

???c biên so?n b?i ??i ng? B?nh vi?n ?a khoa Massachusetts. Tài li?u tham kh?o bán ch?y nh?t này ?ã kh?c ph?c giúp vi?c ch?n ?oán và ?i?u tr? các r?i lo?n ph? bi?n nh?t v? tim m?ch, y h?c ph?i, tiêu hóa, th?n, ung th? huy?t h?c, b?nh truy?n nhi?m, b?nh th?p kh?p, b?nh th?p kh?p. th?n kinh hi?u qu?.

Cu?n sách ???c nhóm d?ch c?a group chia s? ca lâm sàng dày công biên so?n, di?n gi?i ch?nh s?a g?i ??n các ??c gi?. Là ngu?n tài li?u tham kh?o m?i cho gi?i y khoa. S? tay n?i khoa ???c d?ch t? cu?n Pocket Medicine. ?u ?i?m ng?n g?n, ??n gi?n, d? tra c?u. [Sách D?ch] S? Tay N?i Khoa – Pocket Medicine

Các b?n hãy download và l?u s?n trên ?i?n tho?i dùng khi c?n nhé.

Share bài ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f3042773059316b5256796b786d4e5468315244637753464531526b6b”]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply