[Sách D?ch] The Resuscitation Crisis Manual – C?m Nang H?i S?c C?p C?u

[Sách D?ch] The Resuscitation Crisis Manual – C?m Nang H?i S?c C?p C?u.

Sách c?m nang, phác ?? h??ng d?n h?i s?c c?p c?u ???c phiên d?ch sang ti?ng vi?t. Nhóm d?ch y khoa c?p nh?t ki?n th?c là ch? biên c?a cu?n sách. Cu?n sách ???c bác s? Ph?m Hoàng Thiên tr?c ti?p d?ch và s? chia t?i c?ng ??ng y khoa.

Quy?n sách ???c trình bày khá ??p m?t, ng?n g?n. Nêu rõ ràng các b??c c?n th?c hi?n khi ti?p c?n m?t tr??ng h?p trong h?i s?c c?p c?u ICU. Thu?n l?i cho vi?c c?n ph?i tra c?u, tham kh?o nhanh c?a lâm sàng y khoa.

Sách c?m nang h?i s?c c?p c?u ICU này không th? thay th? cho s? nh?y bén lâm sàng c?ng nh? kinh nghi?m c?a m?t bác s? h?i s?c c?u. Tuy nhiên, nó cung c?p h??ng d?n cho các y bác s? khi có tr??ng h?p kh?n c?p x?y ra. Góp ph?n giúp các bác s? qu?n lý ?i?u tr? hi?u qu?.

Quy?n sách ?ã ???c chia s? r?ng rãi ??n m?i ng??i trong gi?i y khoa. Nay YhocData xin d?n l?i và ti?p t?c chia s? ??n các b?n v?i b?n online ho?c t?i sách mi?n phí ngay bên d??i.

Chúc các b?n h?c t?p t?t !

Share bài ?? th?y Link Download bên d??i:

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f66737774646d63347734663632356e2f25354259686f63446174612e636f6d25354425323054686525323052657375736369746174696f6e2532304372697369732532304d616e75616c2e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply