[Sách D?ch] Th? Máy C?n B?n 2018 – Basic Mechanical Ventilation

Hôm nay, YhocData xin gi?i thi?u và chia s? ??n m?i ng??i quy?n sách d?ch m?i. Th? máy c? b?n. Sách ???c BS. ??ng Thanh Tu?n, b?nh vi?n Nhi ??ng 1 TP HCM d?ch thu?t.

Th? Máy C?n B?n 2018 d?ch t? quy?n Basic Mechanical Ventilation c?a tác gi? Hooman Poor. ?? c?p nh?ng ki?n th?c c?n b?n c?a vi?c thông khí c? h?c, th? máy c?n b?n. Giúp ng??i ??c tìm hi?u, n?m ki?n th?c ban ??u.

[adinserter block=”6″]

T?o n?n t?ng tìm hi?u chuyên sâu v? th? máy, m?t v?n ?? th??ng g?p trong h?i s?c tích c?c ICU.

N?i dung sách bao quát trong kho?ng 70 trang. M?i ng??i có th? t?i ngay và tham kh?o [Sách D?ch] Th? Máy C?n B?n 2018 – Basic Mechanical Ventilation sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f3377336d6435353076616970706c772f54686f2d6d61792d63616e2d62616e2d323031385f59686f63446174612e636f6d2e7064663f646c3d30″]

Sách Th? Máy C?p C?u: Link Here

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply