[Sách D?ch] Tóm T?t Ki?n Th?c N?i Khoa MKSAP

Hôm nay, YhocData v?a s?u t?m ???c tài li?u hay nên chia s? l?i các b?n.

Tóm T?t Ki?n Th?c N?i Khoa MKSAP. Tài li?u ???c d?ch thu?t b?i nhóm các b?n sinh viên thu?c khoa y ??i h?c qu?c gia thành ph? H? Chí Minh.

Tài li?u có tên ti?ng anh g?c là: Board Basics An Enhancement to MKSAP 18. Là tài li?u tham kh?o c?a hi?p h?i bác s? n?i khoa Hoa K?.

[adinserter block=”6″]

Bao g?m kho?ng h?n 320 trang sách d?ch thu?t ti?ng vi?t. ?? c?p cái nhìn khái quát, ki?n th?c c? b?n v? n?i khoa. Nh?ng kinh nghi?m v? lâm sàng, ?i?u tr? c?ng ???c nói ??n.

M?i ng??i có th? xem và t?i tài li?u [Sách D?ch] Tóm T?t Ki?n Th?c N?i Khoa MKSAP ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f3156686552735a44686d75374f6f414159625f35516b4436436348674b614148582f76696577″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply