[Sách D?ch] Vi Sinh Lâm Sàng Ridiculously Simple

[Sách D?ch] Vi Sinh Lâm Sàng Ridiculously Simple.

Cu?n Vi Sinh Lâm Sàng ???c d?ch thu?t t? Clinical Microbiology Made Ridiculously Simple khá n?i ti?ng. ?ây là series sách có l?i vi?t ng?n g?n, d? hi?u, bám sát nh?ng ?i?u c?n thi?t trong lâm sàng.

Sách ???c d?ch và chia s? b?i các b?n trong gi?i y khoa trên c? n??c h?p thành. Nhóm d?ch Netter là nhóm ?ã phiên d?ch ra quy?n sách này, và ???c hi?u ch?nh, ch?nh s?a b?i nh?ng ng??i th?y, ng??i cô ?? hoàn thi?n h?n nh?ng trang sách.

Vi sinh lâm sàng cho chúng ta có cái nhìn t?ng quan v? vi khu?n và c? ch? tác ??ng c?a nó ??i v?i b?n thân. Cho chúng ta có cách khái quát ti?p c?n l?a ch?n kháng sinh phù h?p ?ánh vào nh?ng ?i?m y?u phô bày ra c?a các lo?i vi khu?n ph? bi?n hi?n nay.

“H?c, h?c n?a, h?c mãi” là kh?u hi?u c?a nhóm. Y khoa luôn r?ng l?n, ki?n th?c bao la vì v?y không th? d?ng l?i s? h?c. Và chia s? là cách giao l?u ki?n th?c, giúp ?? nhau c?p nh?t hi?u qu? nh?t. C?m ?n s? c? g?ng c?a nhóm.

M?i ng??i có th? t? tr?i nghi?m n?i dung sách sau ?ây:

Share bài ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f6965706f66796c72313267396a756b2f25354259686f63446174612e636f6d253544253230566925323053696e682532304c2543332541326d253230532543332541306e672e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply