[Sách D?ch] Washington Critical Care: H?i S?c C?p C?u

[Sách D?ch] Washington Critical Care: H?i S?c C?p C?u.

H?i s?c c?p c?u ti?p c?n theo phác ?? ???c d?ch t? cu?n “The Washington Manual Of Critical Care”. ?ây l?i là cu?n sách g?i ??u gi??ng c?a ICU h?i s?c khi c?n. Cu?n sách ???c chia s? b?i m?t trang y khoa và YhocData xin d?n l?i gi?i thi?u các b?n.

M?t cu?n ???c các tác gi? là gi?ng viên và bác s? t?i ??i h?c Y khoa Washington biên so?n. Thông tin toàn di?n và c?p nh?t m?i ?? ch?n ?oán và ?i?u tr? ??i v?i m?t s? b?nh và v?n ?? ph? bi?n nh?t g?p ph?i trong môi tr??ng ICU.

?i?u tr? và ki?m soát s?c, nhi?m trùng huy?t, COPD c?p, hen suy?n, nh?i máu c? tim và các r?i lo?n khác.

T?ng quan v? các quy trình ??t n?i khí qu?n và ??t ?ng thông, c?ng nh? các tác d?ng ph? c?a thu?c và t??ng tác thu?c thông th??ng. Các chuyên gia ??n t? các khoa N?i khoa, Th?n kinh, Ph?u thu?t, S?n ph? khoa và Gây mê.

Sách có tên vi?t là H?i s?c c?p c?u theo phác ??. ???c d?ch và hi?u ch?nh b?i t?p th? các y bác s?, giáo s? khoa A9 B?nh vi?n B?ch Mai, m?t trong nh?ng b?nh vi?n top ??u c?a Vi?t Nam. ??ng ??u là PGS.TS Nguy?n ??t Anh và PGS.TS ??ng Qu?c Tu?n cùng các c?ng s?.

Hãy t?i v? và l?u ngay trên ?i?n tho?i ?? tham kh?o khi c?n thi?t nhé.

Share bài ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f304232773263583570425450315a546c555230314b566d68685654512f76696577″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply