Sâu R?ng Và Các Bi?n Ch?ng – B? Y T?

YhocData xin chia s? các b?n tài li?u m?i v? nha khoa mà YhocData v?a s?u t?m ???c. Sâu R?ng Và Các Bi?n Ch?ng – B? Y T?

Tài li?u ch? kho?ng 190 trang, chia thành 6 ch??ng khác nhau. ?? c?p sâu v? các b?nh lý sâu r?ng, tu? r?ng.

Các ph??ng pháp ?i?u tr? phù h?p các v?n ?? b?nh lý r?ng mi?ng.

[adinserter block=”6″]

M?i ng??i có th? xem và t?i tài li?u tham kh?o ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f31685a72653670304d4b6e4f704a4a48583952457a32613554654d56324b5451472f76696577″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply