Siêu Âm S?n Ph? Khoa Th?c Hành – BV Hùng V??ng

Hôm nay, YhocData xin chia s? ??n m?i ng??i b? sách hình ?nh h?c m?i s?u t?m. B? tài li?u Siêu Âm S?n Ph? Khoa Th?c Hành.

?ây là 2 quy?n siêu âm ???c b?nh vi?n s?n Hùng V??ng thành ph? H? Chí Minh biên so?n.

M?t trong nh?ng b?nh vi?n v? s?n ph? khoa có ti?ng t?i Sài Gòn. G?m 2 ph?n: siêu âm s?n khoa và siêu âm ph? khoa.

[adinserter block=”6″]

M?i ng??i có th? xem và t?i tham kh?o Siêu Âm S?n Ph? Khoa Th?c Hành – BV Hùng V??ng ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

S?n Khoa:

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f31306f5673664f514e45553653536d4c76526a78786b6a564e5a5851597a4239412f76696577″]

Ph? Khoa:

[gget id=”2″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f31776f674e57527043716442637071375131796c55446f756366344668616c49672f76696577″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply