Sleep Medicine in Critical Care Diagnosis and Practical Approach – 1st edition

Sleep Medicine in Critical Care Diagnosis and Practical Approach – 1st edition

R?i lo?n nh?p th? khi ng? là m?t trong nh?ng y?u t? quan tr?ng nh?t ?nh h??ng ??n tiên l??ng ? nh?ng b?nh nhân nguy k?ch, tr?c ti?p là nguyên nhân ban ??u ho?c quá trình gián ti?p di?n bi?n x?u ?i sau khi nh?p vi?n t?i Khoa Ch?m sóc ??c bi?t. B?t ch?p s? liên k?t ???c bi?t ??n này, có r?t ít thông tin khoa h?c trong các câu h?i th?c t? quan tr?ng.

Ví d?, làm th? nào ?? ti?p c?n và ch?n ?oán r?i lo?n th? khi ng? trong y h?c ch?m sóc s?c kh?e quan tr?ng? Làm th? nào ng??i ta có th? ?o l??ng các m?i liên quan này ? b?nh nhân th? máy không xâm nh?p và xâm nh?p?

Trong th?i gian cai s?a kh?i th? máy, quá trình rút n?i khí qu?n, ho?c d? phòng th?t b?i khi rút n?i khí qu?n, và cu?i cùng, m?i liên quan c?a chúng v?i tiên l??ng ng?n và dài h?n ? nh?ng b?nh nhân n?ng v? y t? và h?u ph?u. Trong tr??ng h?p này, h? r?t quan tâm ??n vi?c tìm hi?u các hi?p h?i này.

Hãy nh?p m?t kh?u ?? th?y Link Download c?a YhocData bên d??i nhé !!

[datpass pass=”yhocdata123″]

 sociadrive

[/datpass]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply