S? Tay Lâm Sàng N?i Ti?t

S? Tay Lâm Sàng N?i Ti?t. Tài li?u có giá tr? trong vi?c th?c hành n?i ti?t lâm sàng. YhocData s?u t?m ???c và xin chia s? l?i v?i m?i ng??i. Quy?n s? tay có n?i dung khá ng?n g?n, thu?n ti?n cho vi?c ??c nhanh, th?c hành c?a các b?n quan tâm n?i ti?t.

Bao g?m 11 ch??ng, v?i kho?ng h?n 100 trang sách. Tuy ch? là b?n PDF ?nh ch?p nh?ng c?ng khá rõ nét, m?i ng??i có th? ??c tham kh?o d? dàng.

[adinserter block=”6″]

?? c?p các b?nh n?i ti?t liên quan, cách th?m khám t?ng tr??ng h?p c? th?. Cách ti?p c?n ch?n ?oán và ?i?u tr? h?p lý b?nh ?ái Tháo ???ng c?ng nh? các bi?n ch?ng bàn chân ?ái tháo ???ng, bi?n ch?ng v? th?n,… Ngoài ra, YhocData c?ng hy v?ng các b?n tham kh?o thêm tài li?u v? ?ái tháo ???ng m?i nh?t ADA 2021: C?P NH?T H??NG D?N ?I?U TR? ?ÁI THÁO ???NG ADA 2021

Các b?n có th? xem và tham kh?o S? Tay Lâm Sàng N?i Ti?t này ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f6536397271726539686b6137376e6e2f25354259686f63446174612e636f6d253544253230536f2532307461792532306c616d25323073616e672532306e6f69253230746965742e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply