S? Tay Lâm Sàng Th?n Kinh Y D??c TPHCM

S? Tay Lâm Sàng Th?n Kinh Y D??c TPHCM. Hôm nay, YhocData.com xin chia s? t?i m?i ng??i t?p tài li?u r?t ???c ?a chu?ng v? lâm sàng th?n kinh. Tài li?u là b?n c?p nh?t m?i c?a quy?n S? Tay Lâm Sàng Th?n Kinh Y D??c TPHCM mà YhocData ?ã t?ng chia s? tr??c ?ây.

Ch? kho?ng 190 trang sách, tài li?u trình bày nh?ng ki?n th?c n?n quan tr?ng trong vi?c th?m khám c?ng nh? ch?n ?oán quan tr?ng th??ng g?p ph?i trên lâm sàng. Là tài li?u giúp các b?n sinh viên th?c hành khoa th?n kinh m?t cách có hi?u qu?.

[adinserter block=”6″]

Ngoài ra, các b?n có th? tham kh?o thêm quy?n Th?n Kinh H?c – ?HYD HCM, là quy?n giáo trình th?n kinh  mà YhocData t?ng chia s? ?? hi?u thêm v? chuyên khoa này. Bên c?nh ?ó, tài li?u Ca Lâm Sàng C?p C?u Th?n Kinh c?ng r?t giá tr?.

M?i ng??i có th? t?i v? và xem tham kh?o tài li?u S? Tay Lâm Sàng Th?n Kinh Y D??c TPHCM ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f616e34687771376b316a6b733670352f25354259686f63446174612e636f6d253544253230736f2d7461792d6c616d2d73616e672d7468616e2d6b696e682d323031372e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply